Podmienky spolupráce

Forma konzultácií

Nie som psychoterapeutka a teda neurčujem diagnózy ani neliečim psychické, emočné, psychiatrické alebo fyzické poruchy a choroby. Namiesto toho sa v mojich konzultáciách sústredím na celistvosť a rozvoj jednotlivcov, párov, skupín a organizácií formou poradenstva životného štýlu.

Som absolventkou magisterského vysokoškolského programu Psychológia a študentkou 2. fázy psychoterapeutického výcviku v procesorientovanej psychológií. Pracujem pod supervíziou, čo znamená, že svoju prácu pravidelne konzultujem s diplomovanými terapeutmi procesovej práce s dlhoročnou praxou. Takto zabezpečujem vysokú kvalitu mojej práce.

Hoci konzultácie prinášajú veľa pozitívnych zmien, sú tu aj riziká. Proces osobného rozvoja a práce na sebe môže uvoľniť nepríjemné myšlienky a pocity alebo môže vyvolať ťaživé spomienky. Je na vás, aby ste zvážili, či sú podstúpené riziká vyvážené pozitívnymi zmenami, ku ktorým môžu viesť.

Máte plné právo sa pýtať na všetko ohľadom poradenstva.

Dôvernosť a ochrana osobných údajov

Máte právo na úplnú dôvernosť všetkých informácií a všetkého, čo sa povie a udeje v priebehu nášho stretávania. Táto dôvernosť trvá aj po ukončení nášho stretávania. Ak chcete, aby som túto dôvernosť za konkrétnych okolností porušila, môžete mi na to dať písomný alebo verbálny súhlas.

Existujú legálne výnimky z tohto práva:
1. Ak je podozrenie, že môžete ublížiť sebe alebo inej osobe
2. Ak je podozrenie, že je zneužívané alebo zanedbávané dieťa alebo staršia osoba vo vašej opatere

S vašimi osobnými údajmi poskytnutými za účelom poradenských intervencií sa bude nakladať v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z. V prípade podozrenia z porušenia tohto zákona prosím píšte na veronika.cief@gmail.com.

Keďže pravidelne konzultujem svoju prácu s ďalšími odborníkmi aj v týchto prípadoch sú osobné údaje klienta/ky alebo iné informácie, ktoré môžu slúžiť k jeho/jej identifikácii zamlčané. Ostatní odborníci sú taktiež viazaní mlčanlivosťou.

Poplatky za služby

Cena a za jedno sedenie je uvedená v cenníku na hlavnej stránke. V prípade, že sa dohodneme na dlhšom čase sedenia, bude cena navýšená o adekvátnu časť.

V prípade finančných ťažkostí môžete požiadať o znížený poplatok.

Platba sa platí v hotovosti na mieste alebo na bankový účet SK63 1111 0000 0012 6713 5005. V oboch prípadoch dostanete potvrdenie o platbe.

Zrušenie alebo presunutie sedenia

Ak svoju neúčasť na dohodnutom stretnutí neoznámite do 24h od stretnutia, bude vám za rezervovaný čas účtovaná plná suma. Výnimku z tohto pravidla tvoria situácie vážneho náhleho ochorenia alebo osoby vo vašej starostlivosti.

Ukončenie poradenstva/poradenského procesu

Konzultácie a poradenský proces sú dobrovoľné a máte plné právo ukončiť ho kedykoľvek chcete. Za štandardných okolností je ukončenie stretávania výsledkom spoločnej diskusie o naplnení cieľov stretávania.

Telefonické hovory, správy a e-maily

Naša spoločná práca sa odohráva počas vopred dohodnutých osobných alebo online sedení. Pokiaľ považujete za nutné nadviazať kontakt medzi sedeniami, odpoviem čo najskôr, v závislosti na mojich časových možnostiach. Pokiaľ telefonický hovor alebo odpoveď na mail presiahne cca 5 minút a bude zameraný na riešenie procesov klienta/ky, bude rátaný ako platená konzultácia hodnotená poplatkom 4 Euro/5 min.

Nebudem vždy reagovať dostatočne rýchlo. Pokiaľ je situácia akútna, vyhľadajte prosím pomoc inde. Napríklad je možné bezplatne volať na nonstop linku dôvery Nezábudka 0800 800 566 alebo písať do nonstop chatovej poradne https://ipcko.sk/chatova-poradna/.

Email a správy slúžia primárne na dohadovanie termínu a výmenu základných informácií, nie na diskusiu procesu a problémov, na ktorých spolu pracujeme počas sedení. Pokiaľ budete chcieť takéto veci zdieľať písomne, vrátime sa k nim spoločne na sedení.